logo menu
user
Podmienky používania
1. Prevádzkovateľom internetového portálu NAPISTO.SK (ďalej len napisto.sk) dostupného na doménach www.napisto.sk je Martin Ruščanský, Košická 2505/17, 066 01 Humenné, IČO: 48150703, Číslo živnostenského registra: 720-20859. Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah poskytovaný na doméne napisto.sk je chránený autorskými právami Prevádzkovateľa, autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe zmluvne upravených vzťahov s Prevádzkovateľom alebo používateľský obsah, ktorý bol umiestnený na stránky portálu napisto.sk používateľom portálu v súlade s týmito podmienkami a pravidlami používania.

2. Užívanie portálu je BEZPLATNÉ, pokiaľ nie je uvedené pri konkrétnej službe inak. Uživateľ môže portál využívať čiastočne bez zaregistrovania, no všetky služby sú uživateľovi sprístupnené až po zaregistrovaní. Informovaný súhlas s týmito podmienkami používania je neoddeliteľnou súčasťou registrácie. Po vykonaní registrácie, ktorá si vyžaduje vlastníctvo funkčnej e-mailovej adresy alebo funkčného účtu na sociálnej sieti Facebook v prípade registrácie prostredníctvom tlačítka poskytovaného touto službou, nickname, dátumu narodenia, pohlavia a IP adresy používateľa, sa návštevník stáva registrovaným používateľom.

3. Každý registrovaný používateľ má svoj profil. Používateľ berie na vedomie, že údaje zverejnené na jeho profile sú potenciálne prístupné všetkým používateľom internetu, bez ohľadu na geografickú polohu. Údaje o Používateľovi použije Prevádzkovateľ výlučne v medziach a v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon“) a týchto Podmienok. Používateľ súhlasí so spracúvaním poskytnutých osobných údajov za účelom zverejnenia na NAPISTO.SK, na vnútropodnikové účely Prevádzkovateľa (sledovanie a vyhodnocovanie hospodárskej činnosti) a pre marketingové účely Prevádzkovateľa a to až do odvolania tohto súhlasu, minimálne však na dobu poskytovania služby NAPISTO.SK. Používateľ môže kedykoľvek v budúcnosti vymazať svoje údaje, ktoré zverejnil na NAPISTO.SK. Používateľ spolu s poskytnutím osobných údajov vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle Zákona, svoje osobné údaje poskytol Prevádzkovateľovi dobrovoľne a kedykoľvek môže písomne požiadať o skončenie ich spracovávania, a to bezplatne na adrese Prevádzkovateľa. Ochrana osobných údajov používateľa sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Používateľ ako dotknutá osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od Prevádzkovateľa informácie o tom, či spracúva jeho osobné údaje v informačnom systéme, o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje, zoznam spracúvaných osobných údajov, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov vedených v informačnom systéme Prevádzkovateľa, likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil, blokovanie jeho osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 Zákona. Osobné údaje, ktoré Používateľ poskytne, musia byť aktuálne a pravdivé podľa § 16 ods. 1 Zákona. Za ich nepravdivosť alebo neaktuálnosť zodpovedá Používateľ. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je Používateľ povinný túto skutočnosť oznámiť Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu. V prípade neaktuálnosti osobných údajov poskytnutých Používateľom, po splnení účelu, po uplatnení námietky Používateľom ako dotknutej osoby, po zániku konta na NAPISTO.SK budú osobné údaje Používateľa v súlade so zákonom zlikvidované. Poskytovateľ neposkytuje osobné údaje Používateľa tretím stranám, a to ani predajcom tovaru a služieb prezentovaných na portáli.

4. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude využívať svoje zdroje, znalosti a schopnosti na zabezpečenie spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky NAPISTO.SK. Neručí však za stopercentnú funkčnosť poskytovaných služieb, ktoré sa poskytujú bez záruky. Vymáhanie akéhokoľvek nároku na úhradu prípadných škôd vyvolaných používaním NAPISTO.SK je vylúčené.

5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zásahy do portálu NAPISTO.SK a zmenu poskytovaných služieb, vrátane zmeny podmienok používania, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Používateľ používaním portálu aj po zmene podmienok automaticky súhlasí s týmito zmenami.

6. Prevádzkovateľ je oprávnený zobrazovať na stránkach NAPISTO.SK reklamu. Je zakázané používať rozšírenia prehliadača, ktoré umožňujú vypnutie zobrazovanej reklamy. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený spoplatniť niektoré služby NAPISTO.SK, nikdy však nie so spätnou účinnosťou. V prípade poskytovania spoplatnenej služby bude používateľ vopred oboznámený s jej cenou a ďalšími podmienkami.

7. E-mailovú poskytnuté používateľom pri registrácií prevádzkovateľ použije výlučne na účely spojené s prevádzkovaním služby a neposkytuje ju tretím stranám. Účelom spojeným s prevádzkovaním služby sa rozumie najmä zaslanie potvrdzujúcej správy po registrácii, ďalej zasielanie používateľom vyžiadaných správ, a vo frekvencii maximálne 1-krát za týždeň tiež zasielanie nevyžiadaných správ o novinkách súvisiacich s prevádzkovaním služby. Súčasťou vyžiadaných aj nevyžiadaných správ môžu byť krátke reklamné informácie tretích strán. E-mailová musí byť unikátne a jedna unikátna e-mailová adresa sa dá použiť iba pre jedno konto, iba jeden jediný krát. Pre tieto účely musia byť zachované registračné údaje a to konkrétne e-mailová adresa spojená s registračným prihlasovacím menom (nickname), aby sa v budúcnosti nedalo k danej e-mailovej adrese vytvoriť druhé alebo ďalšie konto tým istým používateľom.

8. Používateľ môže po registrácii využívať služby NAPISTO.SK vrátane uverejňovania textu, obrázkov, videí a ďalšieho obsahu (ďalej len "obsah"), ktoré nie sú v rozpore so zákonmi SR a podmienkami poskytovania služby. Používateľ nesie zodpovednosť za všetok obsah, ktorý prostredníctvom NAPISTO.SK zverejní.

9. Obsah pridaný Používateľom na NAPISTO.SK považuje Prevádzkovateľ za vlastníctvo používateľa.

10. Za využívanie Používateľom pridaného obsahu vyššie uvedenými spôsobmi Používateľovi od Prevádzkovateľa neprináleží odmena. Ak chce Prevádzkovateľ využiť obsah pridaný Používateľom iným spôsobom, musí si od Používateľa vyžiadať súhlas a dohodnúť sa s ním na podmienkach.

11. Na NAPISTO.SK je zakázané pridávať akýkoľvek obsah, ktorý porušuje platné zákony, najmä autorský zákon. Zakázané sú aj urážky, vulgarizmy, hanobenie rasy, národa či náboženstva, neplatená reklama, propagácia nelegálneho obsahu umiestneného na internete, poškodzovanie dobrého mena Prevádzkovateľa či spamovanie ostatných používateľov obsahom nesúvisiacim s ich aktivitami v rámci NAPISTO.SK. Zakázané je tiež zasahovanie do štruktúry a vzhľadu NAPISTO.SK iným spôsobom ako tým, ktorý bol Prevádzkovateľom výslovne povolený. Je zakázané spracovávať, upravovať a zasahovať do obsahu serveru NAPISTO.SK, upravovať ho prostredníctvom rôznych skriptov. Zakázané sú pokusy o neautorizovanú zmenu obsahu patriaceho inému používateľovi a všetka činnosť, ktorá by mohla narušiť funkčnosť portálu.

12. Stránky NAPISTO.SK môžu byť zobrazované a vytláčané iba pre osobnú nekomerčnú potrebu a Používateľ súhlasí s tým, že obsah stránok NEBUDE ďalej šíriť, reprodukovať, rozosielať, inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať či zverejňovať na svojej webstránke alebo inak poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného povolenia od Prevádzkovateľa.

13. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia odstraňovať z NAPISTO.SK obsah, ktorý porušuje platné zákony Slovenskej republiky a podmienky používania portálu alebo akýkoľvek iný obsah, ktorý považuje za nevhodný.

14. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia blokovať prístup k službám NAPISTO.SK tým Používateľom, ktorí porušili podmienky a pravidlá používania alebo platné zákony v Slovenskej republike.

15. Na portáli sa môžu zaregistrovať iba osoby vo veku 16 rokov a viac. Táto veková hranica je schválená parlamentom Slovenskej republiky ako dolná hranica veku, pri ktorom sa človek môže zaregistrovať na internetovej stránke.

16. Podmienky aktualizované v Humennom dňa 22. 3. 2019
logo
© 2019 - 2023 Napíšto. Všetky práva vyhradené.
Partneri: Zoznamka Blindr, Blindr Blog
fb ig
Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na rozlíšenie jednotlivých zariadení, na individuálne nastavenie služieb, analytické a štatistické účely a na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklám. Niektoré cookies môžu byť poskytnuté aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Ak budeš pokračovať v používaní stránky, predpokladáme, že ti vyhovuje aktuálne nastavenie. Nastavenie si môžeš kedykoľvek zmeniť vo svojom prehliadači, čím však výrazne obmedzíš funkčnosť našich stránok. Podmienky používania. Ochrana osobných údajov.